VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Utrechtse Studenten Kieswijzer 2018

Om de privacy van burgers te waarborgen moet het moeilijker worden om toezichtcamera's op straat te plaatsen.

Momenteel hangen er in Utrecht al verschillende toezichtcamera's. Deze worden door de politie gebruikt om bijvoorbeeld geweld tijdens het uitgaan en heling van fietsen zo snel mogelijk op te sporen, maar ook om terrorisme te voorkomen op Utrecht Centraal. Cameratoezicht kan echter ook aan de privacy van burgers raken.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Scholen, sportcomplexen en zwembaden dienen rookvrij te worden.

Sinds 2014 is het rookverbod voor openbare ruimten, werkplek en horeca van kracht. Op veel plekken mag er binnen dus niet meer gerookt worden. Buiten is het bijna overal toegestaan om te roken. Momenteel wordt overwogen om ook roken langs bijvoorbeeld het voetbalveld of bij scholen te verbieden.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

De gemeente moet investeren in toiletvoorzieningen in parken.

In de zomer trekken de Utrechtse parken enorm aan. Er zijn parken met volledige toiletvoorzieningen, parken met toiletvoorzieningen voor mannen en parken zonder toiletvoorzieningen.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

De ontwikkeling van horecaondernemingen in de binnenstad moet gestimuleerd worden.

De Utrechtse binnenstad biedt veel verschillende keuzes wat betreft horeca, en er komen er steeds meer bij. Dit is goed voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve horecagelegenheden. Aan de andere kant zorgt dit voor meer concurrentie voor horeca die al in Utrecht zit, bijvoorbeeld oude Utrechtse kroegen en kan meer horeca zorgen voor meer overlast.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Utrecht moet een gemengde stad zijn, in alle wijken van de stad moeten studenten kunnen wonen. Een maximaal percentage studenten per wijk of straat, of een student verbieden om in de binnenstad te wonen hoort daar niet bij.

In Utrecht wonen studenten verspreid door de stad. Er is geen grote campus waar alle studenten wonen en studeren zoals in Amerika. Aan de ene kant zorgt dit voor variatie in de wijk. Aan de andere kant kunnen studenten zorgen voor overlast en pleiten mensen ervoor om van de Uithof een grote campus te maken waar het grootste deel van de Utrechtse studenten woont en studeert.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Het Merwedekanaal is topsportgebied, daarom moet de gemeente de zone aanwijzen als exclusieve sportlocatie.

Op een topsportlocatie is de gemeente verantwoordelijk voor zo goed mogelijke faciliteiten voor sporters, zodat internationale water-topsporters in Utrecht kunnen blijven en niet uit hoeven te wijken naar bijvoorbeeld Amsterdam. Dit betekent geen tot zeer beperkte pleziervaart, bijvoorbeeld rondvaartboten voor toeristen of "borrelbootjes" voor studenten. Ook bruggen, insteekhavens en andere infrastructuur die de stroom van het Merwedekanaal beperken worden tot een minimum beperkt.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Utrecht is voor Utrechters. Nationale studenten en starters moeten voorrang krijgen ten opzichte van internationale studenten en expats om zich in de gemeente Utrecht te vestigen.

Utrecht is een centraal gelegen stad waar werkgelegenheid en onderwijs steeds meer aantrekt. Dit trekt veel internationale studenten en expats. De huisvesting kan dit nauwelijks bijbenen. Op dit moment krijgen expats vaak voorrang ten opzichte van andere huurders in de vrije huursector. Internationale studenten hebben aan de andere kant vaak problemen met het vinden van een kamer vanwege het hospiteer- en wachtlijst-systeem.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Het moet makkelijker worden om (studenten)kamers en appartementen te maken in woningen en kantoorpanden.

Op dit moment zijn er in Utrecht regels voor het veranderen van de bestemming van een pand: eigenaren van panden moeten toestemming krijgen van de gemeente als ze hun gebouw willen splitsen naar woonruimtes voor meer dan twee personen. Er is een minimaal oppervlakte per persoon, en van het geheel en er moeten administratiekosten betaald worden. Daarnaast moet de 'leefbaarheidstoets' gehaald worden: er moet worden aangetoond dat de woonruimte geen overlast zal geven. Dit beleid kan versoepeld worden om de woningnood onder studenten tegen te gaan.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

De komende jaren zal het aantal studenten in Utrecht afnemen. Verder investeren in locaties voor (tijdelijke) studentenhuisvesting is niet nodig.

Door het plaatsen van tijdelijke containerwoningen kan woningnood op zeer korte tijd worden bestreden. Deze tijdelijke eenheden kunnen makkelijk worden geplaatst en weer verwijderd. De gemeente kan hier een (tijdelijke) omgevingsvergunning voor verlenen. Tegenstanders stellen dat de woningnood onder studenten in 2021 opgelost is door de afname van studenten die op kamers gaan en verschillende bouwprojecten die worden afgerond. Het plaatsen van tijdelijke containerwoningen is volgens hen dan ook niet nodig.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Barbecueën in parken moet worden verboden omdat het overlast veroorzaakt en zorgt voor zwerfafval.

In een deel van de Utrechtse parken is barbecueën toegestaan. Niet bij alle parken kan afval (gescheiden) worden weggeworpen, waardoor barbecueën kan leiden tot overlast en vervuiling.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

De A27 moet worden verbreed zodat de doorstroom van auto's rondom de stad beter wordt.

Blijft de A27 zoals die nu is, dan gaat de doorstroom van auto's rond Utrecht in de komende jaren slechter worden. Verbreding gaat echter wel ten koste van de luchtkwaliteit en gezondheid van de omwonenden, en het groengebied Rhijnauwen.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Utrecht is een populaire regio. Als je dichtbij voorzieningen en het cultureel centrum woont dan mag de huurprijs best hoger zijn.

Er geldt voor de huurprijs een puntensysteem waarmee de maximale huurprijs van een woning of kamer wordt bepaald. In deze telling wordt rekening gehouden met de grootte en (bouwkundige) kwaliteit van de kamer. Locatie is geen factor die punten oplevert. De gemeente heeft de keuze dit aan te passen en te integreren in het puntensysteem bij nieuwbouw of nieuwe verhuur.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Mensen zonder ervaring op de arbeidsmarkt moeten beter ondersteund worden door de gemeente.

Mensen zonder ervaring op de arbeidsmarkt hebben meer moeite het vinden van een baan. De gemeente zou hen hulp kunnen bieden door bijvoorbeeld startersfuncties en stageplekken aan te bieden, koppel dagen te organiseren, bedrijven te stimuleren of sollicitatie trainingen te geven.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Het bewegingsonderwijs dat aan studenten op Olympos wordt aangeboden moet, net zoals voor het basis- en voortgezet onderwijs, worden gesubsidieerd.

De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor het bewegingsonderwijs voor de basisschool en middelbare school. Voor studenten is dit niet het geval waardoor Olympos nu wordt gefinancierd door de universiteit en hogeschool. Zij kunnen hierdoor zelf bepalen wat er met de grond van Olympos gebeurt.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Nu de crisis voorbij is moet er weer geïnvesteerd worden in kunst en cultuur.

In de afgelopen jaren is het cultuurbudget van de Gemeente Utrecht gelijk gebleven.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

De Moreelsebrug, over de sporen bij Utrecht Centraal, moet zo snel mogelijk trappen naar de perrons krijgen.

Op dit moment zijn er per perron vier trappen vanuit de centrale hal naar de perrons en trapopgangen vanuit de tunnel aan de noordwestzijde; vanaf de Moreelsebrug is het niet mogelijk om op de perrons te komen. Momenteel is in de overeenkomst met ProRail vastgelegd dat dit in 2023 gebeurt en mogelijk eerder als de veiligheid het verplicht door toegenomen aantallen reizigers op/naar Utrecht Centraal. De huidige overeenkomst voorziet nog niet in een zo spoedig mogelijke realisatie, maar laat dit afhangen van reizigersaantallen en veiligheid in plaats van de snelste route.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

De gemeente moet cursussen stressherkenning aanbieden aan studenten, docenten, collega's en werkgevers.

Er rust een taboe op gesprekken over depressies en andere psychische klachten. Cursussen kunnen eraan bijdragen om deze onderwerpen uit de taboesfeer te halen. De vraag is bij wie deze verantwoordelijkheid ligt.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

SOA-testen moeten voor iedereen vergoed worden.

Momenteel komen SOA-testen bij de GGD slechts voor vergoeding in aanmerking als je binnen een risicogroep valt. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren onder de 25 jaar, mannen die seks hebben met mannen en sekswerkers. Een alternatief is een SOA-test bij de huisarts. Deze wordt niet vergoed door de zorgverzekering en is daarnaast niet anoniem.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Studenten met een beperking moeten van de gemeente een individuele studietoeslag krijgen die tenminste evenveel is als de basisbeurs (278 euro) van de oude studiefinanciering.

Met het wegvallen van de studiefinanciering moeten studenten met een beperking door de gemeente ondersteund worden met een gemeentelijke individuele studietoeslag. Op dit moment is de aanvullende toeslag voor studenten met een functiebeperking in de gemeente Utrecht 102,- euro per maand.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

De gemeente moet hun communicatie exclusief in het Nederlands opstellen.

Utrecht is een internationale stad met veel buitenlandse studenten, expats en andere personen uit het buitenland die komen werken in Utrecht. Om mee te doen aan de Nederlandse samenleving is Nederlands als voertaal noodzakelijk. De drempel is vaak te groot voor personen uit andere landen die een bijdrage leveren aan de Utrechtse economie om in korte tijd de taal voldoende te beheersen en te communiceren met de gemeente.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Er moeten meer ondergrondse en overdekte fietsenstallingen in de binnenstad komen om verrommeling van het straatbeeld te voorkomen.

Om de aantrekkelijkheid van de fiets, verrommeling van het straatbeeld n de bereikbaarheid te verbeteren, pleiten voorstanders voor zoveel mogelijk overdekte, ondergrondse parkeerplekken in de binnenstad. Dit kost wel relatief veel geld. Critici zeggen dat de kosten hoger zijn dan de baten omdat mensen liever hun fiets snel op straat neerzetten.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

De parkeerplaatsen op de gehele Oudegracht moeten zo snel mogelijk verplaatst worden naar parkeergarages in de omgeving.

Voor dezelfde prijs als een vergunning langs de gracht kan een (overdekte) parkeerplaats bij n van de parkeergarages verkregen worden. Parkeerplaatsen aan de Oudegracht kunnen bijvoorbeeld vervangen worden door fietsenstallingen, openbare ruimte of groen.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Alle hoofdroutes naar de Uithof moeten fietsstraten (auto te gast) worden.

Fietsstraten zijn straten waar de fietser voorrang heeft op gemotoriseerd vervoer. Ze zijn te herkennen aan het bordje "auto te gast". Voorbeelden in Utrecht waar dit reeds wordt toegepast zijn de Prins Hendriklaan en de Troelstralaan. Voorbeelden van straten op de hoofdroute die om kunnen worden gebouwd naar fietsstraten zijn Nachtegaalstraat, Voorstraat, Biltstraat en de Herenroute.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Huiseigenaren en verhuurders zijn verantwoordelijk voor het realiseren van fietsenstallingen op de eigen grond.

Geparkeerde fietsen zijn de meest voorkomende obstakels op de stoep en straat. Dit leidt onder andere voor personen die moeilijk ter been zijn voor onwenselijke situaties en verrommeling van het straatbeeld. Huiseigenaren en verhuurders dragen hier op dit moment geen verantwoordelijkheid voor. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de gemeente.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Er moet een ondergrondse metroverbinding van het centraal station naar de Uithof komen.

Er moet volwaardig OV naar de Uithof komen. Er is berekend dat, met het oog op het aantal mensen dat dagelijks naar de Uithof afreist, eventueel tramvervoer enkele jaren na oplevering niet meer toereikend zou zijn. Een ondergrondse verbinding (voor een deel van de route) zou kostbaar zijn. Een tram door de binnenstad, via de route van buslijn 28 zou een alternatief kunnen zijn.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Utrecht moet gaan experimenteren met legalisering van cannabis.

Met het legaliseren van cannabis kan de staat de kwaliteit van wiet garanderen om gezondheidsrisico's te beperken. Kabinet Rutte III is een experiment met legale wietteelt begonnen waarin overheidscannabis in een aantal gemeenten verspreid zal worden waarmee het criminele circuit rondom cannabishandel en -teelt bestreden kan worden. Utrecht is momenteel bezig met de opening van de Social Cannabis Club. Leden van deze club telen cannabis voor persoonlijk gebruik en in besloten kring. De club voert labtests uit op de cannabis om de kwaliteit ervan te reguleren en controleren.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

De gemeente Utrecht moet een aantrekkelijke stad zijn voor kunst en cultuur. Hier hoort een soepel vergunningsbeleid voor festivals bij.

Op dit moment is de standaardprocedure voor kleine evenementen en binnen festivals twaalf weken. Voor een festival op een buitenlocatie moet je voor 31 oktober van het voorafgaande jaar een aanvraag hebben ingediend om voorrang te krijgen. Dit zorgt ervoor dat evenementenorganisaties goed gecontroleerd kunnen worden en er meer rekening kan worden gehouden met omwonenden en de natuur maar er weinig ruimte is voor evenementen die op kortere termijn plaats willen vinden.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Alle nieuwe studentenwoningen- en kamers moeten door de eigenaren van het pand voorzien worden van een "veilig wonen keurmerk".

Studenten wisselen vaak van woning, en hebben een relatief beperkt budget. Op dit moment is elke bewoner/huiseigenaar verantwoordelijk voor het al dan niet voorzien van inbraakpreventie.

Hoe belangrijk is dit voor je?

Niet belangrijk Erg belangrijk

Let erop dat je alle vragen hebt ingevuld.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief